Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

A- ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

I. Thông tin lãnh đạo

                 

STT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Ngọc Bằng

18/3/1979

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

0385.968.132

2

Vi Văn Quân

19/01/1987

Phó Bí thư trường trực Đảng ủy thị trấn

0988.111.718

3

Triệu Văn Thanh

09/6/1980

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn

0388.226.455

                                     
II. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Ngọc Bằng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

2

Vi Văn Quân

Phó Bí thư trường trực Đảng ủy thị trấn

3

Triệu Văn Thanh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn

4

Nguyễn Văn Nhiên

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

5

Ngô Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn

6

Hoàng Thị Hằng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn

7

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng Công an thị trấn

8

Vũ Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn

9

Trần Thị Tuyến

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn

10

Phí Văn Tiến

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn

11

Phùng Quang Thắng

Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn

12

Triệu Minh Hiếu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

13

Hoàng Văn Thương

Chỉ huy trưởng quân sự thị trấn

14

Vi Thị Châm

Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn

15

Trần Xuân Hữu

Bí thư chi bộ Thiên Tâm

           

          B- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN

          I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ và tên

Ngày tháng

 năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Ngọc Bằng

18/3/1979

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

0385.968.132

2

Nguyễn Văn Nhiên

10/02/1967

Phó Chủ tịch HĐND ủy thị trấn

0989.730.269

3

Trần Thị Tuyến

09/6/1980

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

0985.961.998

 

Triệu Minh Hiếu

23/4/1984

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng ban Pháp chế

0398.717.883

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Tổ đại biểu

1

Hứa Quốc Công

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

Đơn vị bầu cử số 1: khu Minh Hòa và Phố Sặt

2

Hoàng Văn Đức

Phó Bí thư chi bộ khu Phố Sặt

3

Vi Thị Ngoãn

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu Minh Hòa

4

Triệu Văn Thanh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn

5

Phí Văn Tiến

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn

6

Triệu Văn Hà

Bí thư chi bộ, Trưởng khu Làng Vặc

Đơn vị bầu cử số 2: khu Đồng Bành và Làng Vặc

7

Phan Văn Hành

Trưởng ban Công tác Mặt trận khu Đồng Bành

8

Triệu Minh Hiếu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

9

Lương Văn Lành

Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

10

Nguyễn Thị Liễu

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn

Đơn vị bầu cử số 3: Khu Pha Lác

11

Lăng Thị Thủy

Phó Trưởng khu Pha Lác

12

Lương Văn Toàn

Bí thư chi bộ khu Pha Lác

13

Hoàng Ngọc Bằng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

Đơn vị bầu cử số 4: Khu Cây Hồng và Lân Bông

14

Ngô Thị Chiển

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn

15

Nguyễn Văn Nhiên

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

16

Ngô Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn

17

Hoàng Văn Biên

Bí thư chi bộ khu Trung Thịnh

Đơn vị bầu cử số 5: Khu Trung Thịnh

18

Vy Văn Điền

 

19

Trần Thị Tuyến

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn

20

Vũ Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thị trấn

Đơn vị bầu cử số 6: Khu Chiến Thắng và Xóm Ná

21

Trần Xuân Hữu

Bí thư chi bộ Thiên Tâm

22

Vi Văn Thư

Bí thư chi bộ - Trưởng khu Xóm Ná

Tổng số: 22 đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

About