Skip to main content

ỦY BAN NHÂN DÂN

I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng
Địa chỉ: Khu Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

II. Thông tin lãnh đạo UBND thị trấn           

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Triệu Văn Thanh

09/6/1980

Chủ tịch UBND thị trấn

0388.226.455

2

Ngô Văn Tuấn

28/12/1976

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0986.678.816

3

Hoàng Thị Hằng

08/8/1973

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0982.514.668

         III. Công chức chuyên môn UBND thị trấn

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Thương

Chỉ huy trưởng quân sự

0333.019.186

2

Trần Thị Hoan

Công chức Văn phòng - Thống kê

0385.290.954

3

Nguyễn Thị Lệ

Công chức Văn phòng - Thống kê

0985.273.986

4

Triệu Minh Hiếu

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0398.717.883

5

Triệu Thị Lý

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0353.141.079

6

Lưu Quỳnh Nga

Công chức Văn  hóa - Xã hội

0346.053.828

7

Triệu Thị Thơm

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

0355.979.782

8

Nguyễn Sỹ An

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

0987.185.686

9

Lô Mạnh Thiêm

Công chức Tài chính - Kế toán

0987.185.689

 

 

 

About