Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

A- ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Vũ Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn

2

Lương Thị Hồng Thắm

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn

 

B- CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN

STT

Họ và tên

Chức danh

I-

Hội Cựu Chiến  binh

 

1

Lộc Văn Sáng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn

2

Dương Xuân Ngọc

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn

II

Hội Nông dân

 

 

Phí Văn Tiến

Chủ tịch Hội nông dân thị trấn

 

Hứa Quốc Công

Phó Chủ tịch Hội nông dân thị trấn

III

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

Trần Thị Tuyến

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn

 

Ngô Thị Chiển

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn

IV

Đoàn Thanh niên

 

 

Phùng Quang Thắng

Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn

 

Dương Việt Hoàng

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn

About